متافیزیک چیست


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

چرا موجودات به جای آن که نباشند هستند؟ به نظر هایدگر،تاریخ متافیزیک غرب این پرسش لایب‌نیتس را یکسره به غفلت سپرده یا در پاسخ‌هایی که به این پرسش داده آن را لوث کرده است. (متافیزیک چیست؟) پرسش وجود را پس از هستی و زمان دگرباره از راهی که به نظر هایدگر دیگر مشوب به متافیزیک هستی و زمان نیست مطرح می‌کند. اما در اینجا نیز سخن از همان پرسشی است که هایدگر آن را بنیادترین پرسشی می‌داند که همواره چون امکانی در کمان همبسته هستی ماست. پرسش وجود لاجرم ما را با عدم رویاروی می‌کند.

25,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما