نظریه روانکاوانه فیلم و قاعده بازی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این کتاب دربارۀ روانکاوی و فیلم است. نظریۀ روانکاوانۀ فیلم، و پرداختن نظری به سینما و تحلیل فیلم، زیربنایی برای کاربرد عملی آن در قالب فیلم‌درمانی فراهم می‌آورد. فروید بر رؤیا تأکید داشت و فیلم‌دیدن هم شبیه دیدن رؤیا عمل می‌کند. به‌نظر می‌رسد اگر فروید زنده بود از فیلم‌درمانی حمایت می‌کرد. رؤیا و فیلم هردو از تصویر تشکیل شده، میل ناخودآگاه را درگیر کرده و آشکار می‌کنند. اگر رؤیا شاهراه ناخودآگاه است، پس فیلم هم آزادراه آن است! این کتاب پس از مقدمه‌ای دربارۀ روانکاوی و فیلم و بیان پیوند ذاتی آنها، در فصل اول به نظریۀ روانکاوانۀ فیلم و سیر تحول آن از طریق مبانی اندیشه‌های فروید و لاکان و مظاهر معاصر آن در کار نظریه‌پردازانی چون اسلاوی ژیژک و جون کاپجک پرداخته، و در فصل دوم ضمن تحلیل روانکاوانۀ فیلم قاعدۀ بازی نشان می‌دهد که چگونه این نظریه می‌تواند برای تفسیر فیلم ممتاز ژان رنوآر به‌کار گرفته شود. سپس در بخش نتیجه‌گیری، نظریۀ روانکاوانۀ فیلم امروزی، و در نهایت مطالب خواندنيِ بیشتر مطرح می‌شود. مطالعۀ این کتاب برای دانشجویان، دانش‌آموختگان، اساتید و پژوهشگرانی که مشتاق یادگیری بیشتر دربارۀ این حوزۀ مهم از نظریۀ فیلم و کاربرد مفاهیم نظریۀ روانکاوانۀ فیلم از طریق تفسیر مُفصل فیلم هستند یا گرایش به فعالیت در زمینۀ فیلم‌درمانی دارند مفید خواهد بود.

75,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما