انیاگرام (تیپ‌های شخصیتی و روابط آن‌ها در زندگی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

دانش شخصیت‌شناسی یا انیاگرامء آگاهیی‌هایی ارزشمند از جوهر انسانی و ویژگی‌های روحی بشر را در اختیار ما قرار می‌دهد و از این رهگذرء شخصیت‌های فردی را به نه دسته بخش‌بندی می‌کند. اثر پیش‌روء به خصوصیات فردی و اجتماعی این نه تیپ پرداخته و روابط آن‌ها را در ابعاد مختلف کار و زندگی با یکدیگر مقایسه می‌کند. بر این اساسء هر یک از این تیپ‌ها دغدغه‌های عاطفی و ذهنی خاص و متفاوتی دارند. در این میانء نوع ارتباطات آن‌ها نیز مباحثی بسیار جذاب و حایز اهمیت است که در کتاب حاضرء ارائه می‌شود.

325,000 تومان
276,250 تومان


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: