ایده خطرناک داروین (فرگشت و معناهای زندگی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

حدود یک‌ونیم سده پس از انتشار خاستگاه گونه‌ها، اثر داروین، دنیل دنت، فیلسوف و دانشمند شناختی آمریکایی، اثرات ایدۀ فرگشت را بر ابعاد زیست و فهم ما به زبانی ساده در این کتاب واکاوی می‌کند. او با ارائۀ نگاهی منسجم به ادبیات این حوزه و نشان دادن اهمیت یا بی‌اهمیتی مناقشات حاکم، به شما کمک می‌کند این ادبیات را آسان‌تر خوانش کنید. دنت دربارۀ برخی مناقشات با شجاعت داوری کرده، قضاوت دربارۀ برخی دیگر را برای شما گشوده می‌گذارد؛ اما چارچوبی می‌دهد تا بتوانید خود دربارۀ ابعاد و پیامدهای مهم نظریۀ فرگشت داوری کنید. با این حال، او خود برداشتی از نظریۀ داروین ارائه می‌دهد که بر اساس آن، طرح نیاز به طراح ندارد و «گزینش طبیعی» فرایندی کور است، ولی آن‌قدر قدرت دارد که فرگشت زندگی را تبیین کند. برای گشودن دری جهت بررسی و نقد عالمانۀ اندیشه‌های دنت، جستار کوتاهی از دو پژوهشگر ایرانی نیز به ابتدای کتاب افزوده شده است. ناشر امیدوار است چاپ این اثر زمینه را برای گفت‌وگویی آرام و عالمانه پیرامون ابعاد فلسفی و الهیاتی نظریۀ داروین فراهم کند.

280,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: