با مغزمان چه بايد بكنيم


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

براساس نگرش سنتي و مكانيكي، مغز اندامي مركزي و مركزيت‌بخش بود، ماشيني كه همه اندام‌هاي ديگر را كنترل مي‌كند. اين نگرش مركزيت‌بخش به مغز براي مدت‌ها نشان‌دهنده ايدئال حكمراني بود: رهبري يگانه كه همه اعضا را هدايت و كنترل مي‌كند. با اين همه، علوم اعصاب جديد اين نگرش به مغز را در هم كوبيده‌اند و مغز را نه ماشيني خود آيين بلكه شبكه‌اي از به هم پيوستگي‌هاي نوروني مي‌انگارند كه هيچ مركزيتي ندارد. اين تغيير نگرش به مغز با تغييري بنيادين در شيوه‌هاي سازماندهي اجتماعي و سياسي همراه بوده است. پلاستيسيته مغز پيامدهاي سياسي و اجتماعي‌اي دارد كه از قضا همخوان با روح سرمايه‌داري است و عالمان اعصاب به كل از آن غافلند. كاترين مالابو در كتاب حاضر سويه سياسي و اجتماعي مفهوم پلاستيسيته مغز را بررسي مي‌كند و مي‌كوشد معناي راديكال و رهايي‌بخش پلاستيسيته مغز را بپروراند. از همين‌روست كه او سخن معروف ماركس درباره تاريخ را در مورد مغز به كار مي‌برد: «انسان‌ها مغز خويش را مي‌سازند، اما نمي‌دانند كه چنين مي‌كنند».

40,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما