بعد از سلام چه مي‌گوييد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

سلام گفتن، يعني ديدن ديگري، يعني شناختن او به عنوان يك پديده، يعني براي او واقع شدن و آماده بودن براي او تا به شما واقع گردد. اين كتاب به چهار سوال مي‌پردازد: چگونه سلام مي‌گوييد؟ چگونه به سلام جواب مي دهيد؟ پس از سلام چه مي‌گوييد؟ مهم‌تر از همه اينكه اشخاص به جاي سلام گفتن چه مي‌كنند؟ بدوا هر يك از اين سوالات را به اختصار جواب مي‌دهم. شرح مفصل پاسخ‌ها مضمون اصلي اين كتاب است كه در باب روان‌پزشكي است كه قبل از همه درمانگر، آنگاه بيماران تحت نظر او و سرانجام همه اشخاصي را خطاب قرار مي‌دهد كه گوشي شنوا دارند.

قیمت محصول:

82,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما