روان‌درماني گروهي معنامحور (دستنامه درمان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روان‌درماني گروهي معنامحور به دليل نياز به رويارويي با يك مشكل باليني چالش‌برانگيز به وجود آمده است. مشكل ياد شده، بحران وجودي فقدان معنا، ارزش و هدف در رويارويي با دشواري‌هاي زندگي است. اين درمان راهي براي شناخت اهميت معنا و زنده نگه داشتن معناست، مفاهيمي كه ممكن است در كاستن نااميدي در شرايط دشوار زندگي كمك‌كننده باشند. زيربناي طراحي و ارائه‌ي روان‌درماني معنامحور، مفاهيم كليدي فلسفه‌ي وجودي بوده است كه توسط پيشگاماني مانند كيركگارد، نيچه، هايدگر، سارتر، كامو و يالوم ارائه شدند...

قیمت محصول:

30,000 تومان


نظرات شما