تاريخ و تبيين مفهوم خرد


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

خرد چيست؟ به اين پرسش نمي‌توان بدون ارجاع به تاريخ خرد پاسخ داد؛ اما تاريخ خرد، تاريخ نقد خرد است و نقد خرد نيز به دو معناست: نقد خرد بر ديگري و نقد خرد بر خود. پر پيداست كه خرد در دو حالت نقاد است، پس خرد و نقد متعلق هم‌اند: خرد تنها با نقادي و خودنقادي است كه خردمندي‌اش را اثبات مي‌كند؛ خرد اگر نقاد نباشد، نابخرد مي‌شود. «امروزه ديگر نمي‌توانيم مانن هگل گمان كنيم كه جهان در اندرون خود ساماني خردمندانه دارد، بلكه بر اين باوريم كه تنها آن ميزان از خرد در جهان مي‌توان يافت كه خود متحقق كرده‌ايم.» هربرت شندلباخ فيلسوف معاصر آلماني و از استادان مسلم فلسفه است. وي رساله استادي خود را پيش آدورنو و پس از مرگ او نزد هابرماس نوشت و سال‌ها استاد فلسفه در دانشگاه‌هاي فرانكفورت و برلين بود.

75,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما