درمان شناختي رفتاري (مباني و فراتر از آن) با سي‌دي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

جوديت بك، يكي از برجسته‌ترين درمانگران شناختي رفتاري دنيا، در اين كتاب به‌خوبي نشان مي‌دهد چگونه درمانجو را درگير فرايند درمان كنيد، به يك مفهوم‌پردازي موردي دقيق برسيد، درمان فردي را برنامه‌ريزي كنيد، به جلسات ساختار بدهيد و تكنيك‌هاي شناختي، رفتاري و تجربه‌اي مهم را اجرا كنيد. در سرتاسر كتاب از مثال‌هاي متعدد كار با دو درمانجو استفاده شده كه يكي از آنها دچار افسردگي شديد است و ديگري دچار افسردگي، اضطراب و ويژگي‌هاي شخصيت مرزي مي‌باشد. مطالعه اين مثال‌ها نشان مي‌دهد يك درمانگر شناختي رفتاري مجرّب، چگونه اين درمان را اجرا مي‌كند و به مشكلات رايج مي‌پردازد. مطالب جديدي كه به ويراست سوم اين كتاب افزوده شده‌اند عبارتند از: • يك فصل درباره رابطۀ درماني؛ • يك فصل درباره يكپارچه كردن ذهن‌آگاهي با درمان؛ • معرفي شناخت‌درماني بهبود-مدار (CT-R) كه بر آرزوها، ارزش‌ها و سازگاري مثبت درمانجويان تأكيد دارد، در كنار CBT سنتّي؛ • مؤلفه‌هاي آموزشي: نكات باليني، پرسش‌هايي براي تأمل، تمرين‌هاي عملي و ويدئوهاي موجود در وب‌سايت؛ • نمونه‌هاي باليني جديد، شامل درمانجوياني كه مشكلات پيچيده‌تري دارند؛ و • يكپارچه كردن راهبردهاي برگرفته از ساير شيوه‌هاي درماني همچون درمان مبتني بر پذيرش و تعهد، رفتاردرماني ديالكتيكي و شناخت‌درماني مبتني بر ذهن‌آگاهي.

140,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما