فرويد و صحنه نوشتار (مواجهات)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نظريه دريدا در باب نوشتار در آثار نخستين او نتيجه واسازي ساختارگرايي، پديدارشناسي و روانكاوي بود. او در اين دوره از تفكر خود به خوانش متون سوسور و لوي‌استروس و روسو، هوسرل، فرويد و غيره پرداخت. واژگان كليدي دريدا در اين دوره كه عبارت از نوشتار، رد، و ديفرانس بودند، در زمينه شناخت زبان، ادراك و ذهن ثابت باقي ماندند. در اين مقدمه سعي خوهد شد تصويري مقدماتي از كاربرد اين مفاهيم در هر كدام از اين زمينه‌ها و ارتباط ميان آن‌ها عرضه شود تا مدخلي باشد براي ورود به خوانش دريدا از فرويد و درك جايگاه مفاهيم نوشتار، رد، و ديفرانس در درون و بيرون بافت فرويدي/روانكاوانه.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما