پدر آن ديگري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

از روزي كه به خنگيم پي بردم، نسبت به اين كلمه حساس شدم وقتي به اين اسم صدايم مي‌كردند عصباني مي‌شدم، جيغ مي‌كشيدم، چيزي را مي‌شكستن، يا كسي را مي‌زدم و يك خرابكاري درست و حسابي راه مي‌انداختم، ولي از آن لحظه كه واقعيت را پذيرفتم حالت‌هايم عوض شد، با شيندن اين اسم عصباني نمي‌شدم ولي انگار چيزي راه گلويم را مي‌بست، انگار كسي قلبم را چنگ مي‌زد، انگار...

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما