شفاي كوانتومي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يك روش پزشكي نوين در راه است. روشي كه در آن ذهن، آگاهي، مفهوم و شعور نقش‌هاي كليدي را ايفا مي‌نمايد. نويسنده يكي از معماران اين روش نوين است. طبيبي برجسته و برخوردا از اعتبار و احترام كه به عنوان يك پزشك مدرن، دين خويش را ادا كرده است. دكتر چوپرا، روش طبابت رايجي را بر پايه رهيافت هاي جسماني استوار است، ناديده نمي‌گيرد. ولي روش نوين كه دكتر چوپرا شفاي كوانتومي مي‌نامد، نه فقط روش طبابت رايج را در بر دارد، بلكه به گستره‌اي در فراسوي آن مي‌رسد. در اين روش، با بهره‌گيري از علوم جديد و دانش كهن، الگويي ارائه مي‌شود كه مي‌تواند با گذر از بوته آزمايش موشكافي‌هاي عملي، همچنان استوار بماند. به دليل اين واقعيت ساده كه نه فقط كارآيي داشته و موثر است، بلكه با كهن‌ترين دانش و خرد معنوي نوع بشر نيز هماهنگي دارد.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما