خرد (روانشناسي انديشه‌ها گفتار و كردار خردمندانه)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

تعاريف مختلفي براي خرد وجود داردء اما ويژگي مشترك بسياري از آن‌ها تمركز بر تعادل بين عناصر شناختيء عاطفي و انگيزشي‌اي است كه براي دست‌يابي به يك خير مشترك اعمال مي‌شود. خرد نه تنها در نوع حل مسئله‌ي فردي كه با آزمون‌هاي هوش موجود اندازه‌گيري مي‌شودء بلكه در حل مشكلات جمعي براي مسائل مختلف پيش روي جهان نيز به خوبي عمل مي‌كند. در طول قرن بيستمء ضريب هوشي (آي كيو اس) در سراسر جهان تقريبا سي واحد افزايش يافت. به گفته‌ي جيمز فلينء چنين دست‌آوردي نشان‌دهنده‌يء مهارت‌هاي شناختي بالاتر از نياز براي انطباق با محيط است كه در طول قرن تكامل يافته است. اين دست‌آورد ممكن است ناشي از تغييرات در آموزشء‌ فرزندپروريء تغذيه و عوامل ديگر باشد. براساس اين ديدگاهء ضريب هوشيء بسته به مهارت‌هاي شناختي كه يك محيط خاص به آن نياز داردء ممكن است در طول زمان افزايش يا كاهش يابد. با وجود اين دست‌آورد چشم‌گيرء اين كه افراد هنوز با محيط خود ناسازگارند كمي گيج‌كننده است. به نظر مي‌رسد اين شكست فراتر از هوش (از هر نوعي) استء زيرا ويژگي مشترك بسياري از اين مشكلات اين است كه افراد باهوش در به كارگيري خرد ناكام هستند. هدف اين كتاب ارائه‌ي مقدمه‌اي كوتاه بر خردء در درجه‌ي اول اما نه منحصراء از ديدگاه روانشناسي است.

80,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما