الفباي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (اكت به زبان ساده)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چرا اين‌قدر خوشحال بودن سخت است؟ چرا زندگي اين‌قدر سخت است؟ چرا انسان اين‌قدر رنج مي‌برد؟ واقعا در اين زمينه چه‌كاري مي‌توانيم انجام دهيم؟ درمان مبتني بر پذيرش و تعهد پاسخ‌هاي عميق و متحول‌كننده‌اي براي اين سوال‌ها دارد. ACT يك درمان رفتاري است: درباره عمل توجه آگاهانه و ارزش‌مدار. در اين مدل مولفه هستي‌گراي بزرگي وجود دارد: در زندگي مي‌خواهيد پاي چه‌چيزي بايستيد؟ واقعا در اعماق قلبتان به چه‌چيزي اهميت مي‌دهيد؟ واقعا از اعماق قلبتان دوست داريد چه‌كسي باشيد؟ واقعا در اعماق قلبتان به چه چيزي اهميت مي‌دهيد؟ واقعا از اعماق قلبتان چه كسي باشيد؟ ACT اسمش را از يكي از پيام‌هاي مركزي‌اش گرفته است: بپذيريد هر آنچه را كه خارج از كنترل شما هست و متعهد باشيد به آنچه كه زندگي شما را غني مي‌سازد.

قیمت محصول:

125,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما