استراتژي اقيانوس آبي (چگونه فضاي بازار بدون مدعي خلق كنيم كه در آن رقابت معنايي ندارد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

استراتژي‌هاي سنتي ريشه در مدل‌هاي نظامي دارند و فضاي رقابت آنها به اقيانوس سرخ تشبيه شده است. اقيانوس سرخ در فضاي بازاري ثابت تعريف مي‌شود كه مرتبا رقباي جديدي وارد فضاي محدود آن مي‌شوند. براي فرار از اين چرخه رقابت شديد و رو در ور، بعضي شركت‌ها با نوآوري در ارزش، فضاي بازاري جديد را خلق مي‌كنند كه به تعبير اين كتاب، اقيانوس آبي ناميده مي‌شود و در آن رقابت معنا ندارد. اين كتاب چهارچوب تحليل و ابزارهاي تدوين استراتژي حركت به سوي اقيانوس آبي را به دست مي‌دهد. شش اصلي كه براي استراتژي اقيانوس آبي در اين كتاب تبيين مي‌شود، در تمام صنايع قابل استفاده هستند. استراتژي اقيانوس آبي در فضايي با رقابت كمتر و سودآوري بالاتر تعريف مي‌شود و كتاب حاضر با زبان ويژه‌اي كه دارد، مي‌تواند مديران را به اين فضاي جديد هدايت كند.

قیمت محصول:

83,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما