انگیزش در آموزش و یادگیری (نظریه‌ها و روش‌ها)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب داراي شش بخش و سيزده فصل است. بخش اول، مقدمه، شامل پيش‌درآمد در فصل اول؛ بخش دوم، نظريه‌هاي متمركز بر انتظار، شامل نظريۀ خودكارآمدي در فصل دوم؛ بخش سوم، نظريه‌هاي متمركز بر دلايل انجام رفتار، شامل نظريۀ خودتعيين‌گري، انگيزش دروني و بيروني، نظريۀ علاقه، نظريۀ روان‌شدن، نظريۀ ذهنيت و نظريۀ هدف پيشرفت به ترتيب از فصل سوم تا هشتم؛ بخش چهارم، نظريه‌هاي متمركز بر تركيب انتظار و ارزش، شامل نظريۀ اسناد، نظريۀ جديد انتظار ـ ارزش و نظريۀ خودارزشمندي به ترتيب در فصل‌هاي نهم، دهم و يازدهم؛ بخش پنجم، نظريه‌هاي متمركز بر تركيب انگيزش و شناخت، شامل نظريۀ خودتنظيمي در فصل دوازدهم و بخش ششم، سخن آخر، شامل مسير كدام است؟ در فصل سيزدهم است. «انگيزش در آموزش و يادگيري» با بيان نظريه‌هاي جديد انگيزشي و كاربردهاي عملي آنها به معلمان و دانشجويان روانشناسي و علوم تربيتي كمك مي‌كند تا در شناسايي مصداق‌هاي مفاهيم انگيزشي در محيط واقعي درس و مدرسه توانمند شوند و بتوانند با تبيين رويدادهاي انگيزشيِ كلاس و مدرسه به معلمان و يادگيرندگان در طراحي برنامه‌هاي انگيزشي به موقع و مؤثر كمك كنند و با متقاعد ساختن افراد اثرگذار در شرايط انگيزشي يادگيرندگان، مانند مديران، معلمان و والدين، از تصميم‌هاي حرفه‌اي خود دفاع كنند و از حمايت آنان برخوردار شوند. ارائۀ نظام‌مند نظريه‌ها با ساختاري مشابه در هر فصل، بيان هدف‌هاي آموزشي در ابتداي هر فصل، استفاده از مثال‌هاي واقعي از كلاس درس، ارائۀ پرسش‌هاي اصيل در ميان و پايان هر فصل، معرفي ابزارهاي سنجش سازه‌هاي نظري هر نظريه، ارائۀ خلاصه‌اي از فصل، بيان كاربردي عملي هر نظريه و ارائۀ فهرستي از واژگان جديدي كه در هر فصل استفاده شده است به خوانندگان كمك مي‌كند تا به مطالعۀ رويدادهاي انگيزشي ـ يادگيري علاقه‌مند شده و نسبت به آن نگرش علمي و مهارت عملي پيدا كنند.

175,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما