انسانی بسیار انسانی ‍(کتابی برای جان‌های آزاده)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

انسانی، بسیار انسانی سرآغاز مرحله‌ای دیگر از تکامل شخصیت و شیوة نگرش «فردریش نیچه» است. نیچه نگارش کتاب اول این اثر را که دربر گیرندة 9 بخش و 638 پاره است به سال 1876 شروع کرد و به سال 1878 آن را منتشر ساخت. این کتاب و کتاب دوم که حاوی آراء و گفته‌های گوناگون و آواره و سایه‌اش است، در سال 1886 تجدید چاپ شد. نیچه در کتاب انسانی، بسیار انسانی به مسائل مهم در حوزة متافیزیک و اندیشه‌های مطرح در اروپا می‌پردازد و نخستین و واپسین امور انسانی را تحلیل می‌کند و می‌سنجد.

85,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما