انگیزش در آموزش و یادگیری (نظریه‌ها و روش‌ها)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این کتاب دارای شش بخش و سیزده فصل است. بخش اول، مقدمه، شامل پیش‌درآمد در فصل اول؛ بخش دوم، نظریه‌های متمرکز بر انتظار، شامل نظریۀ خودکارآمدی در فصل دوم؛ بخش سوم، نظریه‌های متمرکز بر دلایل انجام رفتار، شامل نظریۀ خودتعیین‌گری، انگیزش درونی و بیرونی، نظریۀ علاقه، نظریۀ روان‌شدن، نظریۀ ذهنیت و نظریۀ هدف پیشرفت به ترتیب از فصل سوم تا هشتم؛ بخش چهارم، نظریه‌های متمرکز بر ترکیب انتظار و ارزش، شامل نظریۀ اسناد، نظریۀ جدید انتظار ـ ارزش و نظریۀ خودارزشمندی به ترتیب در فصل‌های نهم، دهم و یازدهم؛ بخش پنجم، نظریه‌های متمرکز بر ترکیب انگیزش و شناخت، شامل نظریۀ خودتنظیمی در فصل دوازدهم و بخش ششم، سخن آخر، شامل مسیر کدام است؟ در فصل سیزدهم است. «انگیزش در آموزش و یادگیری» با بیان نظریه‌های جدید انگیزشی و کاربردهای عملی آنها به معلمان و دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی کمک می‌کند تا در شناسایی مصداق‌های مفاهیم انگیزشی در محیط واقعی درس و مدرسه توانمند شوند و بتوانند با تبیین رویدادهای انگیزشيِ کلاس و مدرسه به معلمان و یادگیرندگان در طراحی برنامه‌های انگیزشی به موقع و مؤثر کمک کنند و با متقاعد ساختن افراد اثرگذار در شرایط انگیزشی یادگیرندگان، مانند مدیران، معلمان و والدین، از تصمیم‌های حرفه‌ای خود دفاع کنند و از حمایت آنان برخوردار شوند. ارائۀ نظام‌مند نظریه‌ها با ساختاری مشابه در هر فصل، بیان هدف‌های آموزشی در ابتدای هر فصل، استفاده از مثال‌های واقعی از کلاس درس، ارائۀ پرسش‌های اصیل در میان و پایان هر فصل، معرفی ابزارهای سنجش سازه‌های نظری هر نظریه، ارائۀ خلاصه‌ای از فصل، بیان کاربردی عملی هر نظریه و ارائۀ فهرستی از واژگان جدیدی که در هر فصل استفاده شده است به خوانندگان کمک می‌کند تا به مطالعۀ رویدادهای انگیزشی ـ یادگیری علاقه‌مند شده و نسبت به آن نگرش علمی و مهارت عملی پیدا کنند.

175,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: