روش‌های پژوهش در خانواده‌درمانی


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

پيشگامان اوليه خانواده درماني خود را پژوهشگر قلمداد مي‌كردند و هيچ تمايزي بين درمانگر و پژوهشگر وجود نداشت، به رغم پيشرفت‌هايي كه در حوزه روش‌شناسي اتفاق افتاده است هنوز پژوهش‌ها با روش‌هاي سنتي و بر پايه مشاهدات اندك انجام مي‌شود و از سوي ديگر با گذشت بيش از 60 سال از پيدايش دانش خانواده درماني هنوز از روش‌هايي كه متكي بر تفكر شهودي است بهره مي برند و از يافته‌هاي پژوهش هاي معتبر كمتر استفاده مي‌شود. در نتيجه محصول پژوهشي قابل قبولي توليد نمي‌شود و متخصصان باليني روش كار خود را بر اساس پژوهش‌هاي غيرقابل قبول قرار مي‌دهند و از طرف ديگر اين يافته‌ها وارد حوزه عمل نمي‌شوند. هدف عمده اين كتاب توصيف آموزش روش‌هاي پژوهش و نشان دادن مزاياي كاربردي روش‌شناسي چندبعدي در اين حوزه است. مولفان اميدوارند اين كتاب افق و درك خواننده را از مولفه‌هاي روش هاي پژوهش افزايش دهد و شكافي كه بين پژوهشگران باليني و متخصصان اين روش درماني ايجاد شده است بر طرف نمايد. اميدواريم كه خواننده مطالب زيادي را از روش‌هاي توصيف شده بياموزد. اين كتاب به منظور حصول اين اهداف تدوين شده و در قالب 21 فصل به خواننده ارائه مي‌شود.

300,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما