9 اصل معنوي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شما در وجود خود نيرويي داريد كه قادريد هرآن‌چه را كه خواستار آن باشيد جذب كنيد. اين اصل، مهم‌ترين موضوع كتاب "9اصل معنوي" است. اين اصول متضمن برنامه‌اي گام‌به‌گام جهت انجام مكاشفه‌اي روحي است. هر اصل‌ به اصل بعدي مرتبط مي‌شود و چنانچه اين اصول را به ترتيب و به طور متوالي به كار ببريد، به تدريج خود را همچون معجزه‌اي كامل و فردي خواهيد ديد كه با چنان عزم راسخي به روح فراگير جهاني متصليد كه مي‌دانيد در خلق زندگي خود و آنچه جذب وجودتان مي‌گردد مشاركت داريد.

قیمت محصول:

59,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما