اميل و كارآگاهان


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

مردي با كلاه! اين يكي همه چيز را ياد اميل آورد. سرجايش نشست و چشمانش را ماليد. مرد آنجا نبود. اميل يواش از جايش بلند شد. احساس كرد مي لرزد. بعد، طبق عادت، كت و شلوارش را تكاند و همين كار باعث شد كه ياد پولش بيفتد. آيا جاي پول امن است؟ از ترس اينكه مبادا پول سرجايش نباشد جرئت نمي كرد به جاي آن دست بزند. به در تكيه داد، وحشت داشت كه حتي انگشتش را تكان دهد. به جايي كه آقاي گروندايس قبلا نشسته بود و آنجا خوابش برده بود و خروپف مي كرد خيره شد. آقاي گروندايس آنجا نبود.

58,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما