نداي درون


:ویژگی‌های محصول


شرح:

به راستي كه هر فردي صاحب مذهبي است، معبودي دارد كه در آسمان و زمين حاضر است. از بسياري چيزها به خاطر رضايت او مي‌گذرد. خدايي كه او را مجذوب خود ساخته، البته شايد ديگران آن را بي فايده بپندارند. ليكن معبود او هر كه باشد روياي او است، ستاره راهنمايش، اربابش. او هر كه باشد مرا به تصرف خود درآورده، بنده خودش ساخته، موجب شده ديگر خواسته‌هايم را ناديده بيانگارم. وقتي كه فقط يك بار متجلي شدم هرگز رهايش نمي‌كنم...

قیمت محصول:

48,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما