نگرش اثرگذار


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چيست كه مي‌توا‌ند تغييري در زندگي شما ايجاد كند؟ چگونه است كه دو‌ نفر با مهارت‌‌ها و توانمندي‌هاي مشابه و در موقعيت و وضعيت يكسان به دو نتيجه‌ي كاملا متفاوت مي‌رسند؟ جان مكسول معتقد است كه آنچه تفاوتي ايجاد مي‌كند نگرش است. براي كساني كه نمي‌دا‌نند چه عاملي ممكن ا‌ست سبب شود تا آنها رؤياهاي خود را تحقق نبخشند، دكتر مكسول جوابي دارد. ا‌و مي‌گويد: ((نگرش شما همه‌ي جنبه‌هاي زندگي شما را رنگ مي‌زند. نگرش در حكم قلم‌موي نقاشي ذهن شماست.))

قیمت محصول:

26,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما