اصول روانشناسي عمومي با رويكرد اسلامي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

از آموزه‌هاي اسلامي و علوم وحياني چنين استنباط مي‌گردد كه اسلامي داراي يك مكتب روانشناسي غني غيرمدون بوده است و براي پيروان خود، راهكارهاي عملي و اصول نظري و قوانين موضوعه جهت رسيدن انسان به سعادت، بهزيستي، بهداشت رواني و در يك جمله «سبك زندگي» بهنجار و سالم، به ارمغان آورده است...

قیمت محصول:

40,000 تومان


نظرات شما: