جامعه سالم


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در كتاب جامعه سالم كوشش شده است نشان دهد كه زندگي در دموكراسي قرن بيستم نيز از چندين نظر نوعي ديگر گريز از آزادي است. و تجزيه و تحليل اين گريز مبتني بر از خود بيگانگي موضوع عمده اين كتاب است. در كتاب گريز از آزادي از همين نويسنده به خصوصيت قدرت‌گرايي پرداخته شده است. اين كتاب نيز به نوعي ادامه گريز از آزادي و تا حدي دنباله كتاب ‹‹انسان براي خويشتن›› است. در كتاب حاضر سعي شده به طور سيستماتيك مفهوم اساسي آنچه را كه فروم ‹‹تحليل رواني اومانيستيك›› ناميده است روشن سازد. بديهي است نظراتي كه در گذشته بيان شده كنار گذاشته نشده‌اند ولي درباره آن‌ها به اختصار سخن گفته شده است تا امكان كافي براي ابراز نتايج مشاهدات و تفكرات سال‌هاي اخير فروم فراهم آيد.

50,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما