داستان‌هايي براي برندسازي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮاى ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و اﻧﺮژى ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﯿﺎز دارد. ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب «داﺳﺘﺎن‌ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزى» ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺧﺎرق‌اﻟﻌﺎده داﺳﺘﺎن‌ﻫﺎ در ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم آنها به ﻣﺸﺘﺮى ﭘﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد و ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن داﺳﺘﺎن‌ﻫﺎى ﮐﻮﺗﺎﻫﻰ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ از ﺷﻨﯿﺪن‌ﺷﺎن ﻟﺬت ﺑﺮده‌اﯾﺪ ﺑﺮ داﻣﻨﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارى و ارﺗﺒﺎط‌ﭘﺬﯾﺮى ﻋﺎﻃﻔﻰ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﯿﻮه‌اى ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻰ‌آﻣﻮزﯾﺪ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ داﺳﺘﺎن‌ﻫﺎى ﺟﺬاب و ﻣﻌﺘﺒﺮى ﺧﻠﻖ ﮐﺮده و ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﮐﻮﺗﺎه‌ﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن‌ﻫﺎى اﻣﻀﺎدار ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﯿﺮ آن ﻫﻤﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﯿﺪان دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﻪ در آن ﻣﺤﺘﻮا ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ، ﺟﻮﻻن دﻫﺪ.

60,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما