فريبكاري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

دنيا دنياي فريبكاري است. اگر منابعي در دست داريد پول،زمان، انرژي، هنر، شهرت، زيبايي، زور بازو و... بايد مراقب باشيد زيرا به طور قطع كساني هستند كه به منابع شما چشم دوخته اند و تا آن را از چنگ‌تان در نياورند يا از آن به نفع خويش استفاده نكنند، از پاي نخواهند نشست، دزد كسي است كه به زور منبع‌تان را از شما مي‌گيرد، ولي فريبكار كسي است كه با جلب اعتمادتان كاري مي‌كند تا خودتان دودستي آنها را به او تقديم كنيد. با مطالعه اين كتاب از انواع فريبكاري، خصوصيات و شگردهاي فريبكاران، و شيوه‌ي مقابله با آنان آگاه مي‌شويد تا به راحتي بتوانيد آنها را از سر راه‌تان كنار برانيد.

قیمت محصول:

24,000 تومان


نظرات شما