روانشناسي اخلاق


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در طبقه‌بندي پديده‌هايي كه انسان در نظام هستي مي‌شناسد يا قصد دارد كه بشناسد، بحث و اختلاف‌نظر بسيار است. گو اينكه كتاب در پي بحث در زمينه پديده‌شناسي نيست، ليكن بنا به ماهيت موضوع با دو گونه پديده رو به روست. در واقع، كتاب حاضر در دو قلمرو روانشناسي رشد و روانشناسي اجتماعي و گاه در حوزه آموزش و پرورش سازمان پيدا كرده است. اصطلاح ‹‹پديده اجتماعي تام››، نخستين بار توسط مارسل موس عنوان گرديد و مورد استقبال روزافزون صاحب‌نظران واقع شد و در مقابل آن ‹‹پديده رواني تام›› از جانب كساني همچون ژورژگورويچ و ديگران مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

76,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما