روانشناسي تكامل شدني مردم (انسان)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

روان‌شناسي تكامل شدني مردم (انسان) دربرگيرنده ده سخنراني آسپنسكي؛ از نامدارترين شاگردان عارف فيلسوف موسيقيدان قفقازي گورجيف (ح1870 - 1949) است كه در اين كتاب به بخش روان‌شناسي آموزه گورجيف مي‌پردازد. اين روان‌شناسي كه ريشه در عرفان دارد؛ برخلاف روان‌شناسي مدرن؛ مردم (انسان) را از ديدگاه چيزي كه مي‌تواند بشود كند و كاو مي‌كند. تنها زماني كه هر كس دريابد كه چه كنترل ناچيزي روي واكنش‌هاي خود نسبت به شرايط بيروني و تكانه‌هاي دروني خود دارد؛ مي‌تواند بخواهد و آرزو و اراده كند كه راهي براي آزاد شدن از شيوه مكانيكي زندگي بيابد. در اين كتاب آسپنسكي نشان مي‌دهد كه چگونه هر كس بايد هم‌زمان روي دانش و شناخت و وجود خودش كار كند تا به يگانگي دروني برسد و روشن مي‌كند كه چرا تكامل رواني تنها به كار و كوشش سخت و پيگير خودش وابسته است.

12,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما