روانشناسي فيزيولوژيك


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در سال‌هاي اخير روانشناسي فيزيولوژيك به عنوان شاخه‌اي از روانشناسي، نقش خويش را به خوبي در زمينه پويايي اين اثر متقابل ايفا كرده است، به طوري كه بيشتر روانشناسان معتقدند كه بدون شناخت مباني زيستي و فيزيولوژيكي نمي‌توان به تحليل پديدايي رفتار مبادرت ورزيد. بدين ترتيب روانشناسي فيزيولوژيك به عنوان علم مستقل در نظر گرفته نمي‌شود بلكه علم ميان رشته‌اي است كه در آن رشته‌هاي علوم مختلف مشاركت دارند. در اين كتاب سعي شده است كه روابط بين دستگاه اعصاب مركزي و فرايندهاي نخستين فيزيولوژيك با رفتار به عنوان مباني زيستي وابسته و مشترك توصيف شود.

قیمت محصول:

83,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما