گروه‌درماني تحليلي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب گزارشي دقيق و مبسوط دربارۀ گروه‌درماني تحليلي در اختيار بالينگران، اساتيد و دانشجويان روان‌درماني قرار مي‌دهد. كتاب معماي ساز و كار گروه‌هاي تحليلي را روشن مي‌كند و به مسائل و تكاليف گسترده‌اي مي‌پردازد كه در كار گروه‌درماني تحليلي پيش روي درمانگر قرار دارد. تمام مراحل اين فرآيند به طور كامل به بحث گذاشته شده است: ارزيابي و آماده‌سازي بيماران براي گروه، اجرائيات پويا، آغاز و پايان گروه و وارد كردن اعضاي جديد به گروه. موقعيت‌هاي دشوار و چالش‌برانگيز مانند ريزش اعضا، قرباني كردن اعضا، عضو ساكت گروه و انحصارطلبي در گروه با جزئيات بررسي شده‌اند و در كنار آن به مسائل گروه‌هاي بزرگ، گروه‌هاي متجانس، گروه‌هاي كودكان و نوجوانان و خانواده‌درماني، گروه در محيط‌هاي باليني و نظارت در گروه‌درماني پرداخته شده است. تأثيرات مشكلات شخصي درمانگر در گروه نيز به گفتگو گذاشته شده است. نمونه‌هاي باليني كه از تجربۀ شخصي نويسندگان برداشته شده است رنگ و بوي بيشتري به متن بخشيده و چند گفتگوي ميان دو نويسنده ـ با محوريت موضوعات كتاب ـ در متن گنجانده شده تا ديدگاه‌هاي در عين حال متضاد و مكمل آنها را به تصوير بكشد.

قیمت محصول:

70,000 تومان


نظرات شما