پسامدرنيسم (دانشنامه فلسفه استنفورد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مدرنيسم فلسفي مورد بحث در پسامدرنيسم با «انقلاب كوپرنيكي» كانت آغاز مي‌شود، يعني اين فرض او شناخت اشياي في‌نفسه براي ما ممكن نيست و اعيان يا متعلقات شناخت بايد با قواي مصوره‌مان تطابق داشته باشند. ايده‌هايي همچون خدا، اختيار، ناميرايي، جهان، آغاز نخستين و پايان نهايي تنها نقشي تنظيمي براي شناخت دارند، چرا كه آنها نمي‌توانند مصاديقي رضايت‌بخش در ميان اعيان تجربه بيابند.

قیمت محصول:

14,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما