جان‌هاي بيمار ذهن‌هاي سرحال


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

جان‌هاي بيمار، ذهن‌‌هاي سرحال مقدمه‌‌اي است گيرا، و البته شخصي، بر حيات و انديشه ويليام جيمز كه نشان مي‌دهد چرا بنيان‌گذار پراگماتيسم و روان‌شناسي تجربي هنوز مي‌تواند چنين ژرف و مستقيم با همه آنان كه سخت در تلاش‌اند زندگي‌اي را سزاوار زيستن سازند، از جمله خود نويسنده، سخن بگويد. كاگ از اين مي‌‌گويد كه چگونه تجارب جيمز به عنوان فردي «جان‌نژند» او را بر آن داشت كه آرماني با عنوان «آسوده‌جاني» را تشريح كند - آسوده‌جاني به‌ عنوان رويكردي در قبال زندگي كه پويا و گشوده و اميدوار است اما در عين ‌حال در خصوص مخاطرات آن واقع‌بين نيز هست. در واقع همه پراگماتيسم جيمز، به‌ عنوان فلسفه‌اي مبتني بر اين ايده كه درباره حقيقت بايد بر حسب پيامدهاي عملي‌اي كه براي زندگي ما دارد قضاوت كرد، پاسخي است به، و نوش‌دارويي است براي بحران‌هاي معنا كه بيم آن مي‌رود روزي بر سر بسياري از ما بريزند و زندگي‌مان را تباه سازند.

79,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما