دايره بي‌هراسي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

«گفت: آري، خلقي ديدم ترسان و گريزان. پيش رفتم، مرا مي‌ترسانيدند و بيم مي‌كردند كه: زنهار اژدهايي ظاهر شده است كه عالمي را يك لقمه مي‌كند. هيچ باك نداشتم. پيش‌‌تر رفتم. دري ديدم از آهن‌ء پهنا و درازاي آن در صفت نگنجد، فرو‌بسته. براو قفل نهاده، پانصد من. گفتند: در اينجاست آن اژدهاي هفت سر! زنهار گرد اين در مگرد! مرا غيرت و حميت بجنبيد. بزدم و قفل را در هم شكستم. درآمدم. كرمي ديدم. پي برنهادم. زير پي‌اش بسپردم و فروماليدم در زير پاي و بكشتم.»

75,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما