هنر وانهادگي (يوگانيدرا)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يوگانيدرا از دو واژة سانسكريت ”يوگا“ به معني اتحاد يا تمركز آگاهي و ”نيدرا“ به معني خواب اقتباس شده است و روش نيرومندي است در وانهادگي هوشيارانه. در حالت يوگانيدرا خواب وجود ندارد بلكه شخص در حالت استراحت كامل قرار مي‌گيرد و آگاهي او در سطوح عميق ذهن در حال عمل است. به اين جهت اغلب يوگانيدرا را خواب رواني يا وانهادگي عميق با آگاهي دروني مي‌نامند كه در آن، فرد در آستانه بين خواب و بيداري قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر اين حالت مرز بين نيم‌هوشياري و ناهوشياري در بعدي هم‌زمان است.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما