ما همه 1 معجزه‌ايم (تائو روانشناسي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

حضور شما در اين عالم يك معجزه است. چقدر اين موضوع را جدي يا شوخي بگيريد به شما بر مي‌گردد، ولي چيزي از اين واقعيت كم نمي‌كند. پرفسور كارل گوستاو يونگ، روانشناس شهير سوييسي، كه اين كتاب با بهره‌گيري از ديدگاه او نوشته شده است، در سال‌هاي پاياني عمرش به اين نتيجه رسيد كه وقتي رويدادي رخ مي‌دهد و براي ما معنادار است، به آن رويداد همزماني مي‌گويند و ما بايد در مفهوم آن تعمق كنيم تا بتوانيم زندگي معناداري را دنبال كنيم. وقايع همزماني مثبت مي‌توانند راه ما را روش كنند و به ما اطمينان دهند كه در مسير درستي قرار داريم. همزماني‌هاي منفي هم موجب مي‌شوند در خصوص مسيري كه در پيش گرفته‌ايم تامل و تعمق كنيم. شايد بايد تجديد نظري در مشي زندگي و رفتاري كه به كار گرفته‌ايم انجام دهيم تا به واسطه آن حس رضايت‌مندي را به زندگي‌مان بازگردانيم.

قیمت محصول:

29,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما