با هم فهميدن (رهيافت بيناذهني در روان‌درماني)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

عنوان اين كتاب، با هم فهميدن، ماهيت محاوره‌اي جستار روانكاوي را به زيبايي نشان مي‌دهد. برسكي و هگلند به همه ما خدمت بزرگي كرده‌اند: آنها كتاب مقدماتي تراز اولي تهيه كرده‌اند كه ايده‌هاي پايه‌اي نظريه بيناذهنيت را به زباني واضح، عملي و همه فهم معرفي مي‌كند؛ زباني كه براي دانشجويان و كارآموزان روان درماني بسيار قابل وصول و به غايت ارزشمند است. مثال‌هاي باليني باارزش اين كتاب ديدگاه بيناذهني را به شكلي زنده و كاربردي مجسم مي‌كند. با هم فهميدن، در مسير كند و كاو حوزه‌هاي تاكنون نامعلوم فضاي بيناذهني، كمك شايان توجهي به درمانگران خواهد كرد. رابرت د. ستولورو

65,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما