واژه‌نامه فشرده انجمن روانشناسي آمريكا اي پي اي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

با سپري شدن از چاپ نخست فرهنگ توصيفي انجمن روانشناسي آمريكا، شوراي برنامه‌ريزي ترجمه و ويرايش كتاب مزبور بر آن شد كه به تهيه فرهنگ خلاصه APA اقدام كند. عمده‌ترين علت اتخاذ چنين تصميمي، افزايش قابليت كاربرد كتاب براي كساني بود كه بيشتر به معادل فارسي مدخل‌ها نياز دارند و از توضيحات مبسوط ارائه شده براي هر اصطلاح كمتر بهره مي برد. از آن روز كه تصميم‌گيري در مورد اهميت و ضرورت حفظ يا حذف يك‌يك مدخل‌ها دشوار بود، بنا بر آن شد كه برخي اسامي خاص و واژه‌هايي كه بدون وجود توضيحات كامل قابل استفاده نيستند، حذف شوند. ساير لغات در مجموعه جديد حفظ شد. معنا يا معادل فارسي هر يك از مدخل‌ها در مقابل آن ارائه شده و فقط براي آن دسته از مدخل‌هايي كه بدون معرفي و ارائه‌ي توضيح قابليت كاربرد خود را از دست مي‌دهند (از جمله اسامي داروها، برخي اختلالات و بيماري‌ها و برخي اسامي خاص) به ارائه‌ي توضيحي مختصر اكتفا شده است.

قیمت محصول:

97,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما