هيچ


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب ما را از گمانه‌زني‌هاي فلسفي اوليه به مرزهاي فيزيك مدرن، به عدم قطعيت كوانتومي در آگاهي، به ابعاد بالاتر، به ميدان هيگز و آغاز عالم مي‌برد. مي‌كوشد نشان دهد كه همه‌چيز مي‌تواند از هيچ پديد بيايد و در هيچ ناپديد شود. اگر بتوانيم «هيچي» را بفهميم، شايد پديداري همه چيز را بفهميم.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما