هنر خوشبختي (50 قاعده براي دستيابي به زندگي توام با خوشبختي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هنر خوشبختي دربردارنده‌ي 50 قاعده زندگي است. اين قواعد، به عنوان قواعد و اصول زرين، به شيوه فرانسوي‌ها تدوين و فرمول‌بندي شده است: يعني شامل تاملات و انديشه‌ها و قلم‌اندازهايي است كه حجم آن كمي از اندرزگويه و گزين‌گويه بلندتر است و، در قالب دستورالعمل، حاوي رهنمودها يا راهكارها و توصيه‌هاي تربيتي است، و هر يك به سهم خود دربردارنده يك برهان فلسفي - اخلاقي است. براي نمونه، قاعده ششم، آگاهانه دست به كاري بزنيم كه در توان‌مان است و آگاهانه بار رنجي را بر دوش بكشيم كه ناگزير به ما وارد مي‌شود. «نبايد آن‌طور كه مي‌خواهيم، بلكه بايد آن‌طور كه مي‌توانيم زندگي كنيم.»

قیمت محصول:

21,500 تومان