كودكان نافرمان (برنامه آموزش والدين راهنماي روانشناسان باليني براي ارزيابي و درمان مشكلات رفتاري و نافرماني كودكان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هدف اين كتاب راهنماي معرفي منابع عملي در حوزه برنمه‌هاي آموزش والدين با تحقيقات مربوط به كودكان داراي مشكلات رفتاري نيست. اين گونه منابع و نيز روكردهاي مشابه ديگر به آموزش والدين در مجموعه‌هاي متعددي به خوبي معرفي شده‌اند. ممكن است خواننده بخواهد قبل از پذيرفتن اين رويكرد خاص به اين منابع و منابع ديگر مربوط به اجراي برنامه‌هاي آموزشي مراجعه كند. در عوض اين كتاب به اين منظور تاليف شده كه راهنماي باليني اجراي رويه‌هايي باشد كه منحصرا با اين ترتيب خاص از روش‌هاي مديريت رفتار كودكان متناسب‌اند.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما