كتاب قطره اشكي در اقيانوس


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

«قطره‌اشكي در اقيانوس»، شاهكار برآمده از تجربه زيسته مانس اشپربر، عمدتاً داستانِ از اينجا راندگان و از آنجا ماندگان است، با اين تفاوت كه اينان نه از اينكه رانده شده‌اند پشيمان‌اند نه از اينكه مانده شده‌اند سوگوار. اين است وضعيت وجودي آن دسته از روشنفكران چپ اروپاييِ عمدتاً درگيرِ مبارزه عملي كه سوداي حقيقت‌جويي را فداي استالينيسمِ مسلط نكرده‌اند؛ روشنفكراني كه درست به همين علت از مرامي كه اقلاً به ‌لحاظ نظري بدان تعلق خاطر داشته‌اند رانده يا اخراج شده‌اند و در عين حال دست از مبارزه با فاشيسم هم برنداشته‌اند و اكنون با دو ديو تماميت‌خواه، فاشيسم و استالينيسم، پنجه در پنجه افكنده‌اند و حقيقت خود را مي‌جويند؛ روشنفكراني كه اكنون هم آماج حملات هم‌كيشان سابق خودند و هم آماج حملات خصم ديرين. ‌

600,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما