قوي سياه (انديشه‌ورزي پيرامون ريسك)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

پيش از كشف استراليا، مردم دنياي كهن بي چون و چرا باور داشتند هر قويي سفيد است چون تجربيات ايشان پيوسته اين باور را تاييد مي‌كرد. ديدن نخستين قوي سياه براي چند پرنده‌شناس بايد شگفتي جالبي بوده باشد؛ اما اهميت داستان در اين نيست. اهميت داستان در اين است كه شكنندگي دانش ما را نمايان مي‌كند و نشان مي‌دهد آموختن ما از تجربيات و مشاهدات با چه محدوديت‌هاي شديدي رو به روست. تنها يك مشاهده كافي است تا گزاره‌اي كلي كه دستاورد هزاران سال تماشاي ميليون ها قوي سفيد است بي‌اعتبار شود - تنها با ديدن يك قوي سياه. قوي سياه ما سه ويژگي دارد: نامنتظر است، پيامدي سنگين دارد، پس از وقوع پيش‌بيني‌پذير مي‌نمايد (اما پيش از وقوع پيش‌بيني شدني نيست.)

قیمت محصول:

116,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما