شادماني خلاق


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شعله حقيقت و خجستگي آن هنگام خاموش مي‌گردد كه ذهن، يعني ابزار و جايگاه (خود) اهميت و نقش و سلطه‌اي بيش از حد پيدا مي‌كند و كنترل همه چيز را در اختيار مي‌گيرد. خودشناسي آغاز خردمندي است. بدون شناخت خويشتن، آموختن دانش به نابخردي، جهل، ستيز و رنج و اندوه مي‌انجامد.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما