روانشناسي شخصيت از ديدگاه اسلامي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب نظريه شخصيتي ارائه مي‌شود كه ماهيتا تجربي نيست و ضرورتا فلسفي نيز نمي‌باشد. مبدأ و منشأ اين نظريه تعاليم عاليه اسلامي است. اين نظريه داراي چارچوبي از بينش نسبت به سازمان رواني انسان است كه در اصل ريشه در بينش‌هاي اسلامي دارد. اين نظريه تلاش مي‌كند براي رفتارهاي پراكنده آدمي تفسير و تصويري جامع‌نگر ارائه كند تا از اين طريق بتوان رفتارهاي آدمي را در يك كليت مورد مطالعه و بررسي قرار داد. ويژگي اين نظريه در اين است كه هر چند خود منبعث از تجربه محض نيست، لكن پديده‌هاي رفتاري مربوط به آن از لحاظ تجربي قابل بررسي هستند به عبارت ديگر هر چند كه اين نظريه مانند تمامي نظريه‌هاي ديگر شخصيت در سطحي فراتر از تجربه مطرح شده است اما متعلقات آن داراي ماهيتي تجربي هستند. در اين كتاب از فلسه و عرفان براي تبيين و تفسير هرچه بيشتر مطالب استفاده شده است و بدين دليل علي‌رغم وجود مطالبي فلسفي و عرفاني شيوه كلي آن فلسفي يا عرفاني نيست.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: