جنگل استراتژي (كارآفريني در قالب يك مكتب)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مولفين كتاب حاضر كوشيده‌اند تا علاوه بر شناساندن مفاهيم استراتژي، هم از نظر زمان آينده به عنوان خط‌مشي يا برنامه موردنظر براي آينده كه در صورت تحقق يافتن، استراتژي حساب شده ناميده مي‌شود و هم از منظر زمان گذشته به عنوان يك الگوي تحقق‌يافته، به انواع ديگري از استراتژي از جمله استراتژي تكويني يا نوخواسته كه از طريق اقدامات تدريجي شكل مي‌گيرد بپردازد و در نهايت، استراتژي را در قالب جنگلي كه حيوانات گوناگوني را در خود جاي داده و هر يك از آن‌ها را سمبل يك مكتب فكري در ارتباط با فرآيند شكل‌گيري استراتژي مي‌باشند به تصوير بكشند. مكاتب دهگانه در اين كتاب به سه دسته تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از: مكاتب تجويزي، مكاتب توصيفي و مكاتب تركيبي مكاتبي كه ماهيت تجويزي دارند به اين نكته مي‌پردازند كه استراتژي‌ها چگونه بايد تشكيل شوند. مكاتب توصيفي چگونگي شكل‌گيري استراتژي‌ها و نحو عمل كردن آن‌ها را بررسي مي‌كنند و مكاتب تركيبي كه مفهوم تغيير در سازمان را در بردارند تركيبي از مكاتب ديگر هستند.

قیمت محصول:

95,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما