بحران و رشد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هر انساني در زندگي خود بر سر يك دو راهي يا چند راهي قرار مي‌گيرد و دقيقا همين‌جاست كه زندگي از نظم و قرار خود خارج مي‌شود. اين انتخاب و اين تغيير ايجاد كننده هرج و مرج در زندگي ماست كه به آن «بحران» مي‌گوييم. علم بحران‌شناسي، علمي نوين و ميان رشته‌اي است كه به طور مطلق به بحران و نقش آن در زندگي انسان مي‌پردازد. پروفسور بيژن اميني، يك ايراني علم آموخته آلمان، استاد بازنشسته ژرمانستيك، علوم تربيتي، جامعه‌شناسي و فلسفه دانشگاه كيل، اين علم را براي اولين در دنيا به وجود آورد. بحران‌درماني با بخشيدن خودآگاهي برتر به فرد، ديدگاه فرد را نسبت به خود و بحران كه در آن قرار گرفته است تغيير مي‌دهد. با تغيير ديدگاه، ديد ديگري نسبت به زندگي به‌وجود مي‌آيد. اينجاست كه اين جهنم، يعني بحران، فقط جهنم نيست بلكه معبري براي رسيدن به بهشت است و با خودآگاهي برتر، بحران ديگر مامور عذاب و سختي نخواهد بود.

قیمت محصول:

33,000 تومان


نظرات شما: