اعتياد به هرزه‌نگاري (به همراه راهنماي بسته درمان مبتني بر پذيرش و تعهد ويژه استفاده مشكل‌ساز از هرزه‌نگاري)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

گسترش استفاده از اينترنت در تعاملات روزمره و جاذبه‌هاي اين فضا منجر به ايجاد تغيير در زندگي روزانة افراد به‌ويژه نسل جوان شده است. به طوري‌ كه ممكن است افراد تعاملات در آن را جايگزين تعاملات رو در رو كنند. در اين كتاب يكي از آسيب‌هايي كه اين فضا مي‌تواند به بُعد فردي و اجتماعي زندگي كاربران وارد كند، واكاوي مي‌شود. مطالب كتاب حاضر در قالب چهار فصل صورت‌بندي شده است. در فصل اول مفهوم‌شناسي اعتياد به هرزه‌نگاري، شيوع‌شناسي، سبب‌شناسي، پيامدها، همبسته‌ها، عوامل خطرساز، مدل‌هاي تبييني روان‌شناختي و ارتباط مذهب با اين پديده ذكر شده است. در فصل دوم ابتدا خلاصه‌اي از پژوهش‌هاي عصب‌زيست‌شناسي اعتياد و سپس مباني عصب‌زيست‌شناسي اعتياد به هرزه‌نگاري و تأثير آن بر عملكردهاي شناختي سطوح عالي ارائه شده است. در فصل سوم، مروري بر مهم‌ترين ابزارهاي ارزيابي موجود در دنيا صورت گرفته است و هم نسخۀ ترجمه‌شده و هم نسخۀ اصلي اين ابزارها ارائه شده است. در انتهاي اين فصل نيز روند ساخت و هنجاريابي «مقياس ايراني استفادۀ مشكل‌ساز از هرزه‌نگاري» آمده است. فصل چهارم شامل ارائۀ بستۀ درماني «درمان مبتني بر پذيرش و تعهد براي استفادۀ مشكل‌ساز از هرزه‌نگاري» است.

قیمت محصول:

49,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما