دستنامه روان‌پزشکی عملی مادزلی (ویرایش6)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

دستنامه روان‌پزشكي عملي مادزلي سال‌هاست كه به كارآموزان رشته روان‌پزشكي كشورهاي مختلف و به ويژه بريتانيا تدريس مي‌شود و توصيه‌هايي كاربردي و ضروري در اختيار مخاطبان خود قرار مي‌دهد. نسخه حاضرء آخرين ويرايش كتاب است كه در مورد نحوه مصاحبه با بيماران/ مراجعانء معاينه وضعيت رواني آنانء ارزيابي رواني - اجتماعي و عصبي - روان‌پزشكيء صورت‌بندي مشكلات و تشخيص اختلالات ء نحوه مصاحبه در موقعيت‌هاي خاصء مسائل روان‌پزشكي خاصء و درمان‌هاي روان‌پزشكي اصليء رهنمودهايي موجز و سودمند ارائه مي‌كند. مطالب كتاب مي‌توانند براي روانشناسان باليني و مشاوران نيز كمك‌كننده و ارزشمند باشندء در عملء روانشناسان و مشاوران در بسياري از مواقع با همان موقعيت‌ها و مسائلي مواجه مي‌شوند كه يك روان‌پزشك ممكن است با آن‌ها روبرو شود. از اين‌رو بسياري از اوقات نمي‌توان مرزي روشن ميان كار روانشناس و روان‌‌پزشك ترسيم كردء بلكه بهتر و شايد ضروري است كه براي انسجام‌بخشي به كاربست بالينيء تا آن‌جايي كه منطقي و ممكن استء به تمامي اين بالينگران رهنمودهايي يكدست ارائه داد...

160,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما