اقتدار‌گرایی (3 کاوش در نظریه انتقادی)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ليبرال دموكراسي امروزه گرفتار بحران شده يا، چنان‌چه بخواهيم دقيق‌تر بگوييم، عرصه بر آن تنگ شده است. نه‌فقط در ايالت متحده، بلكه در بسياري از كشورهاي اروپايي و در ميان قاطبه ملل اين پهنه خاكي، شاهد سربرآوردن دوران جديدي از سياست‌هاي دموكراسي‌ستيز هستيم كه اغلب‌شان به شكلي فزاينده حائز ويژگي‌هاي اقتدارگرايانه هستند. در اين كشورها، يكي پس از ديگري، جنبش‌هاي اجتماعي و سران سياسي توانسته‌اند شعله‌هاي بيگانه‌هراسي، نژادپرستي، بومي‌گرايي و پوپوليسم ارتجاعي را برافروزند... مقاله‌هاي گردآوري شده در اين مجلد، ازجريان‌هاي نيرومند نظريه انتقادي بهره گرفته‌اند تا برخي ابعاد بحران سياسي جاري را درك‌پذير سازند. بر خلاف ساير شاخه‌هاي نظريه سياسي و اجتماعي، نظريه انتقادي براي [پرداختن به] مسئله بحران دموكراتيك به رويكردهايي متوسل مي شود كه پيوندهاي پيچيده ميان نگرش‌هاي سوبژكتيو و روندهاي تاريخي كلان را، خاصه روندهاي تاريخي سرمايه‌داري و ماهيت متغير دولت‌ها و فرماسيون‌هاي اجتماعي، بررسي مي‌كنند. برگرفته از مقمه كتاب

75,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما